<< Back to Index
Committees

  Organizating Committee:          

          Mingyou Xiang, Junwen Shi, Heng Su, Duoxiu Qian, Na Liu, Min Dong, Li Wu  

  Program committee        

  Chairman: Naixing Wei      

  Alex Chengyu Fang, Anping He, Fan Pan, Jiajin Xu, Jianzhong Pu, Maocheng Liang, Wenzhong Li, Yaochen Deng, Zequan Liu,; Michael Barlow, Winnie Cheng, Yukio Tono, Hitoshi Isahara, CK Jung, Deny Kwary        

   

   

   

   

   

Copyright © 2002-2015 亚太语料库语言学和北航外语学院